Trở thành thành viên


Để đủ điều kiện dùng logo Biotrade của chúng tôi, các doanh nghiệp phải sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nguyên liệu thuộc các ngành tự nhiên đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm Hữu cơ, Fairtrade,  Organic, FairTrade, RA, UEBT, UEBT/RA. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thể hiện cam kết hoặc hành động để thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, và đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học.

BioTrade logo có thể được in trên các sản phẩm, lô hàng và được sử dụng trong các ấn phẩm truyền thông và tài liệu của doanh nghiệp.

Bước 1: Liên hệ, đăng ký với Biotrade

Bước 2: Biotrade sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá tính đủ điều kiện của doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp ký vào một cam kết sử dụng logo Biotrade đúng cách theo  chính sách của Biotrade.

Việc có logo Biotrade trên các sản phẩm hoặc lô hàng của doanh nghiệp là một dấu hiệu cho thấy cam kết của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội và bảo tồn sinh học.

Được kết nối với cộng đồng Biotrade, qua đó có thể tạo ra nhiều liên kết  kinh doanh hơn

  • Trở thành thành viên của Biotrade là điều kiện tiên quyết
  • Được Biotrade đánh giá để đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chí điều kiện.

Xem hướng dẫn