Nghiên cứu này nằm trong loạt nghiên cứu tìm hiểu cách thức thương mại sinh học (thường được hiểu là hoạt động buôn bán các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ) có thể phù hợp như thế nào với các nguyên tắc của BioTrade do UNCTAD xây dựng. UNCTAD định nghĩa BioTrade là khi một sản phẩm hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học được thương mại hóa và giao dịch theo cách tôn trọng con người và thiên nhiên. Bốn trong số bảy nguyên tắc BioTrade phân tích trong nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Cao Bằng, miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện đại diện cho Dự án Thương mại sinh học vùng giai đoạn II (RBTII) của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO); các công ty hợp tác trong nghiên cứu này là Công ty TNHH Tư vấn Môi trường và Phát triển Nông nghiệp (DACE) của Việt Nam, và Cha-Do của CHLB Đức.

Nghiên cứu này là sự tiếp nối của một nghiên cứu trước đây về sản xuất quế (Cinnamomum cassia) tại 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai của Việt Nam