Nghiên cứu này nằm trong loạt nghiên cứu tìm hiểu cách thức thương mại sinh học (thường được hiểu là hoạt động buôn bán các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ) có thể phù hợp như thế nào với các nguyên tắc của BioTrade do UNCTAD xây dựng. Nghiên cứu được thực hiện tháng 3 năm 2023

Nghiên cứu điển hình về cây chè của tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào khám phá bốn nguyên tắc BioTrade đầu tiên từ góc độ của người sản xuất và thúc đẩy đa dạng sinh học. Những phát hiện này dựa trên các cuộc phỏng vấn thực địa với các nhà sản xuất chè Phongsaly; thảo luận với nhân viên Helvetas của dự án RBT II và dự án PHOLIN, các chủ nhà máy và các thương nhân buôn bán trà, chuyên gia điểu học Tiến sĩ Thananh và đại diện của công ty Cha-Do cùng các tài liệu liên quan.